อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0032 บ้านทัพยายท้าว – บ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม