การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0032 บ้านทัพยายท้าว – บ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม