การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 9,6,7 ตำบลทุ่งขวาง เชื่อมต่อ ถนน อบจ.นฐ 0017 ค่ายลูกเสือ – กำแพงแสน ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม