การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2 ตำบลตาก้อง เชื่อมต่อ ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม