การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองผู้ใหญ่มัย หมู่ที่ 9 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม