การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 8 ตำบลบางภาษี เชื่อมต่อ ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม