การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ถนน อบจ.นฐ.0003 วัดบางช้างเหนือ – วัดปรีดาราม ตำบลบางช้าง, ตำบลคลองใหม่, ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รวม 19 จุด