การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 ตำบลห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลรางพิกุล อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม