การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม