การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองสัมปทวน หมู่ที่ 8,2,1 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม