การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0019 บ้านห้วยพลู – บ้านบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม