การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งบัว เชื่อมต่อ ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม