การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3,5 ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม