อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดเสถียร – ทุ่งน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว เชื่อมต่อ ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม