การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดเสถียร – ทุ่งน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว เชื่อมต่อ ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สอบถาม