อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำสายทาง จำนวน 80 ป้าย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม