อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 6 ตำบลนิลเพชร เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม