อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองตาพลอย หมู่ที่ 19 ตำบลบางหลวง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม