การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองตาพลอย หมู่ที่ 19 ตำบลบางหลวง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม