อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรมัน – ดงเกตุ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม