อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองวัว – วัดสิงห์ หมู่ที่ 1,4 ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม