การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองลาดเต่าดำ หมู่ที่ 16,3,15 ตำบลดอนข่อย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม