การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทุ่งอีเทศ หมู่ที่ 4 ตำบลกำแพงแสน เชื่อมต่อ เทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม