อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตลาดใหม่ – ทรงคะนอง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตลาด เชื่อมต่อ ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม