การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตลาดใหม่ – ทรงคนอง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตลาด เชื่อมต่อ ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม