การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตลาดใหม่ – ทรงคะนอง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตลาด เชื่อมต่อ ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม