การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบจ.นฐ. 0020 บ้านทัพหลวง – บ้านหนองงูเหลือม ตำบลทัพหลวง, ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สอบถาม