อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบจ.นฐ. 0020 บ้านทัพหลวง – บ้านหนองงูเหลือม ตำบลทัพหลวง, ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม