การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรึต สาย หมู่ที่ 6 ตำบลสามง่าม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 - 5 ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
สอบถาม