การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรึต สายเจดีย์สามองค์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม