การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรึต สายบ้านหนองพงกลาง หมู่ที่ 19,10 ตำบลสระสี่มุม เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม