การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบจ.นฐ 0001 แยกทางหลวงหมายเลข 321 – บ้านหนองงูเหลือม ตำบลทัพหลวง ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สอบถาม