การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองบางพระ หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระ อำเภอเมืองนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม