อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองบางปลาดุก หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม