การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 11 ตำบลสระพัฒนา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม