อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบัวหวั่น หมู่ที่ 5 ตำบลบัวปากท่า เชื่อมต่อ ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม