อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านรางมูก หมู่ที่ 10,11 ตำบลลำเหย เชื่อมต่อ เทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม