การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโพธิ์ศรี – บ้านทุ่งขี้อ้าย ตั้งแต่สะพานข้ามคลองเจริญสุข หมู่ที่ 11 ตำบลดอนข่อย เชื่อมต่อ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม