การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ต.บางภาษี เชื่อมต่อ ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม