การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บยานพาหนะและเครื่องจักรกลบริเวณศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สอบถาม