อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 17 ตำบลโพรงมะเดื่อ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม