อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้วฟ้า เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม