การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้วฟ้า เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สอบถาม