การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7 ตำบลบัวปากท่า เชื่อมต่อ ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม