การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป่าผี หมู่ที่ 4 ตำบลเพนียด อำเภอนครชัยศรี เชื่อมต่อ ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สอบถาม