อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป่าผี หมู่ที่ 4 ตำบลเพนียด อำเภอนครชัยศรี เชื่อมต่อ ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม