การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7,11,12 ตำบลห้วยม่วง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม