อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองนายจอม หมู่ที่ 14 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลย เชื่อมต่อ ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม