การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองนายจอม หมู่ที่ 14 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลย เชื่อมต่อ ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
สอบถาม