การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเทศบาล 11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สอบถาม