การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองซอยมะลิ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สอบถาม