อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,4 ตำบลท่าตำหนัก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1,2 ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม