การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,4 ตำบลท่าตำหนัก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1,2 ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สอบถาม