อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทพพิพัฒน์ หมู่ที่ 5 ตำบลสนามจันทร์ เชื่อมต่อ ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม