การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนชะเอม – หนองกรด หมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำเขียว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม