อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองญี่ปุ่น ฝั่งตะวันออกด้านเหนือ หมู่ที่ 8 ต.บัวปากท่า เชื่อมต่อ ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม