การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองญี่ปุ่น ฝั่งตะวันออกด้านเหนือ หมู่ที่ 8 ต.บัวปากท่า เชื่อมต่อ ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม