การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งลูกนก เชื่อมต่อ ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม