การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

ขุดลอกคลองและจัดเก็บวัชพืชในเขตพื้นที่ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม