การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

ขุดลอกคลองพระประโทน บริเวณหลังเทศบาลตำบลธรรมศาลาและซอยเทศบาล 1/2 (ซอยโรงชอล์ค) หมู่ที่ 4 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม