การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

ปรับพื้นที่ภายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม